Samling av rein i reingjerde

Om pilotprosjektet

"Reindriftsåret - De åtte årstidene i reindrifta" er et 3-årig pilotprosjekt (2023-2026) der syv testkommuner skal være med å tilby Ut på vidda som et undervisning- og aktivitetstilbud for barn og unge. Pilotprosjektet tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets nye læreplaner og skal følges opp av Ut på vidda-programmet. 

Barn lærer om reindriften. Foto: Maria Lovise Somby / www.nordnorge.com.

Reindrift som næring, kultur og livsform er på mange måter unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng, og den er en viktig eksponent for samisk kultur og levesett. Reindriften er også en forvalter av en sentral nasjonal og samisk kulturarv. 

 

Målsettinger med pilotprosjektet

Hovedmålsettingen med pilotprosjektet er å formidle kunnskap om det samiske samfunn og kultur til barn og unge. Pilotprosjektet vil bidra til økt kunnskap om reindriften som en kulturbærende næring, og erfaring med ulike kulturuttrykk og tradisjoner. Dette er med på å skape et mangfoldig fellesskap og inkluderende samfunn, der kunnskapen vil formidles gjennom pedagogisk tilpassede aktiviteter for barn og unge. 

Pilotprosjektet skal ta utgangspunkt i Kunnskapsløftets nye læreplaner som blant annet sier: 

"Opplæring skal gi innsikt i kulturelt mangfold og vise respekt for den enkeltes overbevisning. Den skal fremme demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte."

 

Testkommuner 

De kommunene som deltar i pilotprosjektet er Hammerfest, Alta, Lyngen, Grane, Trondheim og Oslo. Hver kommune skal følges opp av programmet og evalueres med sikte på læring og forbedring av Ut på vidda-tjenester. 

Aktuelle kommuner/skoler velger hvilke klassetrinn de ønsker å gi Ut på vidda-aktivitetstilbud. Skolene/lærerne skal utforme en bestilling til Ut på vidda-tilbyderne, dette med utgangspunkt i læremålene de ønsker å oppnå med elevene eller tema de ønsker å undervise i. Dette for at tilbyderne skal kunne tilpasse tilbudet sitt ut ifra skolens behov.

Hver kommune og skole skal følges opp av programmet og evalueres med sikte på læring og forbedring av Ut på vidda-tjenester. 

Vil du lese mer om pilotprosjektet, klikk her.

 

 

Nyheter

Reindriftsåret

Reindrift er en nomadisk driftsform og følger en helt bestemt årssyklus, der de flytter seg mellom årstidsbeitene for å utnytte beiteressurser i fjell og utmark best mulig.

De åtte årstidene i reindrifta:

  • Vårvinter
  • Vår
  • Vårsommer
  • Sommer
  • Høstsommer
  • Høst
  • Høstvinter
  • Vinter