Samling av rein i reingjerde

Pilovteprosjekten bïjre

«Båatsoejaepie – Båatsoen gaektsie jaepieboelhkh» lea 3-jaepien pilovteprosjekte (2023-2026) gusnie tjïjhtje teestetjïelth edtjieh meatan årrodh Ut på vidda faalehtidh goh ööhpehtimmie- jïh darjomefaalenasse maanide jïh noeride. Pilovteprosjekte Maahtoelutnjemen orre learoesoejkesjh våaroeminie åtna, jïh Ut på vidda-programme edtja lissiehtassine årrodh dejtie.

3-	Maanah båatsoen bïjre lierieh. Foto: Maria Louise Somby- www.nordnorge.com
Maanah båatsoen bïjre lierieh. Guvvie: Maria Louise Somby / www.nordnorge.com.

Båatsoe goh jieleme, kultuvre jïh jieledehammoe lea gellielaakan sjïere, dovne nasjonaale jïh gaskenasjonaale ektiedimmesne, jïh saemien kultuvrem jïh jieledevuekiem hijvenlaakan vuesehte. Båatsoe aaj vihkeles nasjonaale jïh saemien kultuvreaerpiem reerie.

Pilovteprosjekten ulmieh

Pilovteprosjekten åejvieulmie lea daajroem saemien seabradahken jïh kultuvren bïjre vedtedh maanide jïh noeride. Pilovteprosjekte sæjhta lissiehtamme daajroem båatsoen bïjre vedtedh goh kultuvreguedtije jielede, jïh dååjrehtimmiem vedtedh ovmessie kultuvrevuekiejgujmie jïh aerpievuekiejgujmie. Daate viehkehte gellielaaketje ektievoetem jïh feerhmeles seabradahkem sjugniedidh, gusnie sæjhta daajroem buektedh pedagogeles sjiehtedamme darjomi tjïrrh maanide jïh noeride.

Pilovteprosjekte edtja Maahtoelutnjemen orre learoesoejkesjh våaroeminie utnedh mah gaskem jeatjah jiehtieh:

"Lierehtimmie edtja goerkesem kulturelle gellievoeten bïjre vedtedh jïh seahkarimmiem fïereguhten jaahkose vuesiehtidh. Dïhte edtja demokratijem, mïrrestallemem jïh vitenskapeles ussjedimmievuekiem eevtjedh."

Teestetjïelth

Doh tjïelth mah meatan pilovteprosjektesne leah Hammerfest, Alta, Lyngen, Gaaloe, Tråante jïh Oslo.

Sjyøhtehke tjïelth/skuvlh veeljieh mejtie klaassedaltesidie dah sijhtieh Ut på vidda-darjomefaalenassem vedtedh. Skuvlh/lohkehtæjjah edtjieh dongkemem hammoedidh Ut på vidda-faalehtæjjide, dej learoeulmiej mietie dah sijhtieh learohkigujmie jaksedh, jallh teemaj bïjre dah sijhtieh ööhpehtidh. Daate ihke faalehtæjjah edtjieh maehtedh sijjen faalenassem skuvlen daerpiesvoeti mietie sjïehtedidh.

Programme edtja fïerhte tjïeltem jïh skuvlem bæjjese fulkedh jïh evalueeredh, dejnie ulmine lïeredh jïh Ut på vidda-dïenesjh  bueriedidh.

Sïjhth vielie pilovteprosjekten bïjre lïeredh, diedtieh daase.

Båatsoejaepie

Båatsosne bovtsigujmie jåhta gåatomedajvi gaskem juktie gåatomevierhtide nuhtedh vaerine jïh miehtjiesdajvine bööremeslaakan.

Båatsoen gaektsie jaepieboelhkh

  • Gïjredaelvie
  • Gïjre
  • Gïjregiesie
  • Giesie
  • Tjaktjegiesie
  • Tjaktje
  • Tjaktjedaelvie
  • Daelvie