Samling av rein i reingjerde

For kommuner

Ut på vidda er et tilbud til barn, unge, voksne og eldre som har behov for et alternativt og tilrettelagt tilbud. Dette tilbudet erstatter ikke ordinære kommunale tjenester, men er et spennende supplement. I tillegg får man økt kunnskap om reindrifta, samisk kulturog språk, noe som fremmer økt forståelse og samhold i samfunnet.

Barn som kaster lasso. Foto: Marta Valdes Richardsen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Reindriftsfamilien er en unik lokal ressurs

Reindrifta er unik med sin samiske kultur og levemåte, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Samenes tradisjonelle næring er nær, men likevel så fjern for de fleste. 

Kompetanse og kvalitetssikring

Reindrifta er en familiebasert næring, gjerne med flere generasjoner involvert. De har gode kunnskaper om kultur, historie, tradisjoner, samisk språk, doudji, naturen, dyr og reindrifta. Familiene tilrettelegger tilbudene der de bor, i den nære naturen rundt og i reingjerdet hvis det passer. Aktivitetene følger samenes åtte årstider, med de gjøremål som følger sesongene. 

Reindriftsfamilier som tilbyr Ut på vidda-tjenester har allsidig kompetanse og er ofte skolerte innenfor helse og omsorg, opplæring og utdanning, bærekraftig matproduksjon og reiseliv.  Familiene gjennomfører Statsforvalterens godkjenningsordning og skaffer seg kunnskaper som imøtekommer kjøpernes krav til hygiene, HMS, førstehjelp og formidling.


Aktuelle kjøpere av tjenesten Ut på vidda

I kommunen:

 • barneverntjenesten – fritidsaktiviteter kveld/helg
 • barnehager
 • grunnskoler, barne- og ungdomstrinnet
 • språktreningstilbud
 • BUP – barn med lærings- og atferdsutfordringer
 • flyktningetjenesten
 • rus- og psykiatri
 • eldreomsorg, dagaktiviteter
 • NAV/kommune
 • folkehelsearbeidet, tiltak for fysisk aktivitet og rehabilitering
 • kurs for ansatte og politikere, pedagoger, helsepersonell og andre fagansatte

I fylkeskommunen:

 • arbeidstrening for unge som trenger praksisplass
 • unge som dropper ut av videregående skole
 • skoleklasser på videregående nivå
 • pedagoger i videregående skole, etterutdanning

I Stat:

 • BUF-etat - fosterhjem, beredskap, avlastning
 • universitets-/høgskoleutdanninger – pedagoger, sosionomer og helsefag
 • kriminalomsorgen

Organisasjoner:

 • Ideelle organisasjoner som ønsker tilbud til sine ansatte/frivillige, eller aktivitet/tiltak for medlemmer/brukere.

Bedrifter:

 • Bedrifter som ønsker at ansatte og ledere skal få mer innsikt i det samiske.

 


Eksempler på Ut på vidda-tilbud til to ulike grupper        

Til elever

Familiens siida kan være uteklasserommet for mange elever. Siidaen er godt egnet for praktisk læring, flerfaglig tilnærming, prosjekt og samarbeid. Undervisningen knyttes opp til skolens fagplaner og læringsmål. 

Bodø kommune har gjennom en årrekke gitt alle 6. klassinger mulighet for å besøke Ut på vidda-tilbyder Ersvika Sami Siida, én dag i løpet av skoleåret. Denne dagen får elevene bli kjent med den samiske kulturen, livet og arbeidet i siida.

2-	Ersvika Sami Siida tilbyr Ut på vidda til barn og unge i Bodø. Foto: Marta Valdes Richardsen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Ersvika Sami Siida tilbyr Ut på vidda til barn og unge i Bodø. Foto: Marta Valdes Richardsen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Til eldre personer 

Det finnes svært få tilbud til eldre med samisk bakgrunn. Et Ut på vidda-tilbud kan være i form av et dagaktivitetstilbud hvor man får være med å lage mat, doudji, gå tur eller gjenoppdage sitt samiske språk og historie. De eldre personene kan være en ressurs hva angår samisk språk og kultur og bidra til å opprettholde dette. 

1-	Eldreomsorg – Måltidsglede. Foto: Ørjan Bertelsen-www.nordnorge.com
Eldreomsorg – Måltidsglede. Foto: Ørjan Bertelsen / www.nordnorge.com.

Et flerspråklig tilbud

Ut på vidda-tilbudene er tett knyttet til det samiske språket og i tilbudene brukes både samiske språk og norsk. Trening i de ulike samiske språkene til barn, unge, voksne og eldre er en viktig del av Ut på vidda-tilbudet.  


Hvordan få til et samarbeid med Ut på vidda-tilbyder?

Ta kontakt med tilbyderen selv her på hjemmesiden eller Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Nordland eller Trøndelag for å lære mer om Ut på vidda og komme i kontakt med tilbydere for å etablere samarbeid. 

Statsforvalteren kan bidra med:

 • råd og veiledning – erfaringer og gode eksempler
 • oversikt/inspirasjon - Ut på vidda som pedagogisk ressurs
 • avtaledokumenter
 • kontakt med Ut på vidda-tilbyder
 • kontakt med fagpersoner
 • tips og råd om tilskudd

Arena for læring, mestring, helse og sosialt fellesskap

Ut på vidda er et godt tilbud som kan tilrettelegges for brukernes forutsetninger.  

Aktivitetene stimulerer til identitetsbygging, samisk språk, sosiale relasjoner, fysisk aktivitet og aktiv bruk av sanser som å se, lytte, lukte, smake og føle.

Ut på vidda er godt egnet for barn og unge med lærings- og atferdsutfordringer. I samarbeid med skolen og lærere skreddersys tilbudene til disse elevene.