Samling av rein i reingjerde

For reineiere

Det er fortsatt behov i Norge for å lære mer om det samiske og om reindriftsnæringa. Kunnskap gir forståelse og aksept for ulikheter og forhindrer konflikter mellom ulike folkegrupper og næringer. I dag er reiseliv og lokalmatproduksjon tilleggsnæringer som er godt kjent for reindrifta. Nå kommer Ut på vidda som et nytt alternativ.

Ersvika Sami Siida tilbyr Ut på vidda til voksne i Bodø. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland

Ut på vidda er en tilleggsnæring i reindrifta som kan gi nye muligheter for deg og din familie. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er ansvarlig for det  nasjonale Ut på vidda-programmet og er din støttespiller dersom du ønsker å etablere et tilbud. 

Barn, unge, voksne og eldre får mulighet til å bli bedre kjent med reindrifta og får kunnskap om samenes kultur, historie og tradisjoner. Tilbudene skal gi læring, mestring og et sosialt fellesskap. Innholdet i tilbudet kan tilpasses brukernes ønsker og behov.


Hvordan bli godkjent tilbyder av Ut på vidda?

Ut på vidda er et nasjonalt program for reindriftsfylkene Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag og har som oppgaver å:

 • gi råd og veiledning til reineiere som ønsker å etablere tjenester
 • stimulere til samarbeid og nettverk mellom Ut på vidda-tilbyderne

Det er viktig med kvalitetssikring av et Ut på vidda-tilbud for å sikre tjenester som er godt tilrettelagte og av høy kvalitet. For å kunne tilby Ut på vidda må du gjennomføre kurs og bli godkjent av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Disse kursene arrangeres årlig og har temaer slik som HMS, førstehjelp, mathygiene og samisk kulturformidling. 

Ut på vidda-programmet kan hjelpe deg med:

 • Råd og veiledning når du skal lage en forretningsplan
 • Gi informasjon om tilskuddsordninger
 • Tips om hvem du kan selge tjenester til
 • Hjelp til å videreutvikle tjenestene

Unike ressurser hos reindriftsfamilien

2-	Undervisning i Duodji Foto: Marta Valdes Richardsen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark.
Undervisning i Duodji Foto: Marta Valdes Richardsen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

I tilbudet kan du bruke den samiske kulturen, historien, tradisjonene, duodji, språket, dyr og natur. Til sammen blir dette spennende og unike tilbud. For brukerne er det viktig å være ute og med på ulike aktiviteter. Det er fint å ta utgangspunkt i de åtte årstidene når du utvikler tilbudet ditt. 

3-	Matlaging, eksempelvis av Gakko, og felles måltider er ofte en viktig del av et Ut på vidda tilbud. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland.
Matlaging, eksempelvis av Gakko, og felles måltider er ofte en viktig del av et Ut på vidda tilbud. Foto: Ingrid Roaldsen, Statsforvalteren i Nordland.

Dere har mye kunnskaper om reindrifta og samisk kultur.  Det kan styrke Ut på vidda-tjenestene om noen i familien har utdanning som pedagog, sosionom, vernepleier eller sykepleier evt. andre helsefag.


Aktuelle kjøpere av tjenesten Ut på vidda

Ut på vidda er en tjeneste som kan kjøpes av ulike aktører til ulike brukergrupper. Gå gjerne tidlig i dialog med den eller de som du tenker kan være en potensiell kjøper av ditt tilbud. På denne måten kan du øke sannsynligheten for at ditt tilbud passer med et behov som kjøperen har. I dokumentet Hvordan gå i gang med et Ut på vidda-tilbud som du finner til høyre, får du gode råd og tips til hva du bør tenke gjennom og gjøre i ulike faser av utvikling av et Ut på vidda-tilbud. 

Under er det en liste over hvem som kan kjøpe Ut på vidda: 

I kommunen

 • barneverntjenesten – fritidsaktiviteter kveld/helg
 • barnehager
 • grunnskoler, barne- og ungdomstrinnet
 • språktreningstilbud
 • BUP – barn med lærings- og atferdsutfordringer
 • flyktningetjenesten
 • rus- og psykiatri
 • eldreomsorg, dagaktiviteter
 • NAV/kommune
 • folkehelsearbeidet, tiltak for fysisk aktivitet og rehabilitering
 • kurs for ansatte og politikere, pedagoger, helsepersonell og andre fagansatte

I fylkeskommunen

 • arbeidstrening for unge som trenger praksisplass
 • unge som dropper ut av videregående skole
 • skoleklasser på videregående nivå
 • pedagoger i videregående skole, etterutdanning

Stat

 • BUF-etat - fosterhjem, beredskap, avlastning
 • universitets-/høgskoleutdanninger – pedagoger, sosionomer og helsefag
 • kriminalomsorgen

Organisasjoner

Ideelle organisasjoner som ønsker tilbud til sine ansatte/frivillige, eller aktivitet/tiltak for medlemmer/brukere.

Bedrifter

Bedrifter som ønsker at ansatte og ledere skal få mer innsikt i det samiske.